Privacy & Cookie verklaring Mama Academy Nederland / Praktijk voor Moeder en Kind

Mama Academy Nederland & Praktijk voor Moeder en Kind neemt de privacy van haar gebruikers zeer serieus en gaat zorgvuldig om met privacy en privacygevoelige gegevens binnen de grenzen van de Wet bescherming persoonsgegevens. In deze Privacy & Cookie verklaring informeren wij je over de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken, voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken, hoe je je privacy rechten kunt uitoefenen en andere informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Persoonsgegevens zijn gegevens die gebruikt kunnen worden om een individu te identificeren of die aan een individu kunnen worden gekoppeld. Deze privacy & cookie verklaring is van toepassing op alle activiteiten van Mama Academy Nederland & Praktijk voor Moeder en Kind. We raden je aan deze Privacyverklaring aandachtig door te nemen.


Wie is Mama Academy Nederland / Praktijk voor Moeder en Kind

Mama Academy Nederland is een onderneming die trainingen en opleidingen aanbiedt aan iedereen die wil werken met (aanstaande) ouders en hun kinderen.  Praktijk voor Moeder en Kind valt onder hetzelfde nummer in het handelsregister van de kamer van koophandel en heeft als extra dienstverlening het aanbieden van cursussen en massages aan (aanstaande) ouders . Mama Academy Nederland & Praktijk voor Moeder en Kind zijn  gevestigd te Jirnsum, Terp 16, 9011 VZ  en staat ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 62649329

Mama Academy Nederland & Praktijk voor Moeder en Kind is verantwoordelijk in de  zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en met ingang van 25 mei 2018 – de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Voor welke doeleinden verwerkt Mama Academy Nederland / Praktijk voor Moeder en Kindpersoonsgegevens?

Waarom verzamelen wij je persoonsgegevens?

Mama Academy Nederland / Praktijk voor Moeder en Kind zal de over jouw verzamelde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden gebruiken. Ter uitvoering van onze dienstverlening, waaronder persoonlijke ontwikkeling,

Meer specifiek, je persoonsgegevens worden verwerkt om

 • het bevorderen van jouw persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid
 • je informatie te kunnen verstrekken over onze trainingen en opleidingen en overige activiteiten en deze beter te kunnen afstemmen op jouw wensen en kwaliteiten, dit gebeurt door één van onze opleiders via een telefonisch, per mail of mondeling gesprek.
 • je te benaderen voor commerciële aanbiedingen die voor jouw interessant kunnen zijn, uitsluitend indien je jezelf daarvoor hebt aangemeld (opt-in)
 • een opdrachtnemer overeenkomst met jou aan te gaan en te onderhouden en hiervoor de relevante administratie uit te voeren
 • kwaliteitsdoeleinden zoals certificering
 • als we een opdrachtnemers met jou zijn aangegaan, voor naleving van wet- en regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot identificatie, arbeidswetgeving, fiscale- en sociale zekerheidswetgeving, bestrijding van fraude en nationale en internationale sanctiewetgeving.

Wij verwerken jouw persoonsgegevens alleen voor de genoemde doeleinden. Wanneer wij jouw gegevens gebruiken voor andere (nauw verwante) doelstellingen, zullen we je conform de wet hierover nader informeren en de vereiste maatregelen nemen.

Op welke wettelijke gronden mogen wij jouw gegevens verzamelen?
Wij verwerken jouw persoonsgegevens:

 • Omdat je (indien van toepassing) daar toestemming voor hebt gegeven. Gegeven toestemming kan ten alle tijden worden ingetrokken
 • Omdat dit nodig is om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.
 • Omdat dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst of om maatregelen te nemen zo’n overeenkomst te sluiten. Denk aan het tot stand komen van een modelovereenkomst.
 • Op basis van onze gerechtvaardigde bedrijfsbelangen voor zover de wet en jouw privacy dit toelaten

Waar en wanneer verzamelen wij persoonsgegevens?
Je kunt jouw persoonsgegevens op meerdere manieren met de Mama Academy Nederland / Praktijk voor Moeder en Kind delen.

 • Door je in te schrijven voor een training / opleiding via onze website.
 • Door je in te schrijven voor een cursus of massage via onze website of via het maken van een telefonische afspraak
 • Door te solliciteren via ons mail adres info@mamaacademynederland.nl / info@praktijkvoormoederenkind.com
 • Wanneer je een overeenkomst op ZZP basis met de Mama Academy Nederland / Praktijk voor Moeder en Kind aan gaat
 • Cookies die op jouw computer of mobiele apparaat worden opgeslagen wanneer je onze websites bezoekt. Echter hebben wij geen invloed op de cookies. Wij maken gebruik van wordpress.com / facebook.com / strato suitbuilder pakket / instagram en zijn afhankelijk van hun privicy en cookiesbeleid.
 • Communicatie met de Mama Academy Nederland / Praktijk voor Moeder en Kind over een training / opleiding, bijvoorbeeld de vragen die je ons hebt gesteld of verzoeken die je hebt ingediend
 • Per e-mail, telefoon of schriftelijk contact opnemen met één van de medewerkers van de Mama Academy Nederland / Praktijk voor Moeder en Kind.
 • Je te abonneren op een nieuwsbrief van de Mama Academy Nederland / Praktijk voor Moeder en Kind

 

Welke persoonsgegevens verzamelt Mama Academy Nederland / Praktijk voor Moeder en Kind?

We verwerken de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening; een deel van deze gegevens is verplicht om gebruik te kunnen maken van onze dienstverlening. Aanvullende gegevens kunnen wenselijk zijn om de dienstverlening beter te kunnen afstemmen op jouw wensen en kwaliteiten of om te voldoen aan meer specifieke vragen of verplichtingen vanuit opdrachtgevers. Je bent zelf verantwoordelijk voor juistheid en relevantie van de gegevens die je verstrekt.

Meer specifiek gaat het om – onder andere – de volgende (documenten met) persoonsgegevens:

Als jij je bij ons inschrijft voor een training, verzamelen we de volgende gegevens

 • NAW-gegevens, e-mail adres, telefoon en andere contactgegevens
 • Geboortedatum, geboorteplaats
 • Geslacht
 • Jouw werkervaring en gevolgde opleidingen en trainingen
 • Jouw motivatie
 • Bankrekeningnummer
 • Foto of video (op vrijwillige basis)

Als je bij ons inschrijft voor een cursus of massage voor (aanstaande ) ouders.

 • NAW gegevens, email adres , telefoon en andere contactgegevens
 • Geboortedatum
 • De reden voor het volgen van de cursus en of massage
 • Eventuele relevante medische gegevens m.b.t het geven van een massage.
 • Geboortedatum van het kindje.
 • Bevallingsdatum
 • Bankrekeningnummer
 • Foto of video ( op vrijwillige basis )

Vanaf het moment dat je wij een opdracht overeenkomst met jou aangaan

 • BSN
 • Verklaringen omtrent gedrag
 • Kopie ID-bewijs, werkvergunning
 • Nationaliteit
 • Overige gegevens benodigd voor het voeren van een uitbetaling van de opdracht overeenkomst
 • Ondernemingsgegevens (ZZP)

Welke bijzondere persoonsgegevens verwerken wij?

Mama Academy Nederland / Praktijk voor Moeder en Kind legt uitsluitend bijzondere persoonsgegevens vast als dat nodig is om aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen, voor zover daar toestemming is gegeven, of indien dit anders toegelaten is bij of krachtens de wet. Met ‘bijzondere persoonsgegevens’ wordt bedoeld gegevens over ras, godsdienst of levensovertuiging, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven, lidmaatschap vakvereniging, strafrechtelijke persoonsgegevens en/of persoonsgegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag.

Hoe lang bewaart Mama Academy Nederland / Praktijk voor Momeder en Kind persoonsgegevens?

Wij bewaren jouw gegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor we ze verzameld hebben. Hierbij nemen we eventuele wettelijke bewaartermijnen, bijvoorbeeld ten behoeve van de fiscus (belastingdienst), in acht.

Wanneer je een training bij de Mama Academy Nederland / Praktijk voor Moeder en Kind hebt gevolgd:

Jouw persoonsgegevens zijn beschikbaar tot twee jaar na einde contract t.b.v. training / opleiding. Bepaalde persoonsgegevens zijn ten behoeve van bijvoorbeeld claims, audits en fiscale verplichtingen langer beschikbaar voor Mama Academy Nederland / Praktijk voor Moeder en Kind.

Welke persoonsgegevens van zakelijke relaties verwerken we?
Wij verwerken ook persoonsgegevens van zakelijke relaties. Dit betreffen doorgaans de contactgegevens van medewerkers van opdrachtgevers, leveranciers, verkopers, referenten en andere instanties waarmee Mama Academy Nederland / Praktijk voor Moeder en Kind een zakelijke relatie onderhoudt. Doorgaans betreft dit de namen, contactgegevens en functies van contactpersonen met als doel het doen van aanbiedingen over de dienstverlening en overige activiteiten, de zakelijke relatie te onderhouden en/of het aangaan van een opdrachtovereenkomst.

Aan wie verstrekt Mama Academy Nederland / Praktijk voor Moeder en Kind persoonsgegevens?

Mama Academy Nederland / Praktijk voor Moeder en Kind kan jouw persoonsgegevens doorgeven aan haar opdrachtgevers, die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, leveranciers, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties. En in alle overige gevallen waarin wij hiertoe kunnen worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis.

De verstrekking van de persoonsgegevens geschiedt op basis van een gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de doelen zoals genoemd bij “Waarom verzamelen wij jouw persoonsgegevens?”.

Hoe kun je je Privacy rechten uitoefenen?

Indien je niet wilt dat Mama Academy Nederland / Praktijk voor Moeder en Kind jou persoonlijke aanbiedingen of informatie stuurt, dan kun je dit Mama Academy Nederland laten weten via een mail bericht te sturen naar info@mamaacademynederland.nl en Praktijk voor Moeder en Kind via info@praktijkvoormoederenkind.com

Wat doet Mama Academy Nederland / Praktijk voor Moeder en Kind met cookies?

Mama Academy Nederland / Praktijk voor Moeder en Kind, maakt gebruik van facebook.com / wordpress.com / suitebuilderpakket van stratp.nl en intstagram. En zijn hierdoor afhankelijk van hun privacy beleid. Cookies kunt u afwijzen door je internetbrowser in te stellen waardoor er geen cookies worden opgeslagen. Voor meer informatie kijk op : veilig internetten.

Beveiliging

Mama Academy Nederland / Praktijk voor Moeder en Kind doet er alles aan om je persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Bijvoorbeeld: alleen geautoriseerde hebben toegang tot de gegevens. Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan gegeven bewerkers die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, is Mama Academy Nederland / Praktijk voor Moeder en Kind met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.

Een data lek wat nu?

Vanaf 1 januari 2016 is er een gewijzigde wettelijke regeling voor wat betreft de melding van datalekken. Indien je het vermoeden hebt dat er sprake is van een data lek, verzoeken wij je dit direct te melden via onderstaande contactgegevens.

Wanneer is deze Privacy & Cookie verklaring voor het laatst gewijzigd?

Mama Academy Nederland / Praktijk voor Moeder en Kind kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar Privacyverklaring. Het meest actuele Privacyverklaring is te allen tijde in te zien op de website van Mama Academy Nederland / Praktijk voor Moeder en Kind. Deze versie is als laatst gewijzigd in per 22 mei 2018.

 Hoe kun je contact opnemen met Mama Academy Nederland / Praktijk voor Moeder en Kind?

Heb je vragen, verzoeken of klachten dan kun je telefonisch, via e-mail of per post contact opnemen met Mama Academy Nederland / Praktijk voor Moeder en Kind.
Wij zijn bereikbaar op Maandag, dinsdag, woensdag & vrijdag van 09:00 – 17:00

Mama Academy Nederland / Praktijk voor Moeder en Kind

De Terp 16

9011 VZ Jirnsum

Tel: 0614786485

Mail: info@mamaacademynederland.nl

Mail: info@praktijkvoormoederenkind.com

 
 
 
E-mailen
Info